Acceso a cursos distintos de primeiro

O PRAZO PARA SOLICITAR PROBA DE ACCESO SERÁ do 15 de abril ao 3 de maio de 2024.

DE SER O CASO, AS PROBAS REALIZARÍANSE ENTRE O 14 E O 19 DE XUÑO.

Para solicitar praza deberedes facer a reserva de xeito online a través do seguinte enlace e enviar a solicitude  dentro do prazo establecido ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal

Solicitude praza (pulsar aquí)

 

Son probas extraordinarias e non saen prazas ofertadas en todos os instrumentos.

 

 

Proba de acceso de 2º a 4º Grao Elemental

O acceso ao grao elemental está limitado a rapaces de entre 8 e 14 anos cumpridos ou a cumprir no ano natural.

O acceso a cursos distintos de primeiro será a partir dunha proba que constará de dous exercicios, que terán carácter eliminatorio e consistirán en:

  1. Interpretación, no instrumento da especialidade á que se opte, de dúas obras de libre elección e unha obra ou exercicio a primeira vista proposto polo tribunal.
  2. Exercicio teórico-práctico para avaliar os coñecementos de linguaxe musical.

Cada un dos exercicios cualificaranse de 1 a 10 e cumprirá unha cualificación mínima de 5 puntos para superar cada un. A puntuación definitiva da proba será unha media ponderada do seguinte xeito:

  • Proba de interpretación instrumental: 60%
  • Proba de linguaxe musical: 40%

Os contidos, criterios de avaliación así como os listados orientativos das obras poden consultarse nas programacións didácticas dos distintos departamentos que se atopan nesta web: https://conservatoriomanuelquiroga.gal/web/programacions/

As probas realizaranse entre o 14 e o 19 de xuño de 2024 e só dá dereito a matricularse no correspondente curso académico e no centro no que se realizou a proba de acceso.

Os aspirantes disporán dun máximo de dúas convocatorias para acceder a outro curso distinto de primeiro.