Oferta educativa

O CMUS Profesional Manuel Quiroga imparte as ensinanzas oficiais de grao elemental de música (4 cursos) e de grao profesional (6 cursos). Ao rematar o 6º curso do grao profesional obtense o Título Profesional de Música na especialidade correspondente.

O CMUS imparte as seguintes especialidades:

O acceso a estas ensinanzas realízase mediante unha proba de acceso.

Consulta os plans de estudos do grao elemental e do grao profesional das diferentes especialidades así como a normativa vixente.