Ensinanzas oficiais

O Conservatorio imparte as ensinanzas oficiais de grao elemental de música (4 cursos) e de grao profesional de música (6 cursos). Ao rematar o 6º curso do grao profesional obtense o Título Profesional de Música na especialidade correspondente.